MA37 Sartorius เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

รหัสสินค้า : p38

ราคา

70,000.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 70,000.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น Sartorius รุ่น MA37

 

1. เป็นเครื่องวิเคราะห์หาค่าความชื้นของตัวอย่างที่เป็นของเหลว, ของแข็ง และตัวอย่างที่ข้นหนืด (pasty)

2. มีจอแสดงผลเป็นแบบ touch screen สั่งงานและควบคุมด้วยระบบสัมผัส

3. ส่วนให้ความร้อนแบบอินฟราเรดเป็นขดลวดให้ความร้อน (Metal tube heater)

3.1 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 40-160 องศาเซลเซียส ปรับเพิ่ม/ลดได้ครั้งละ 1 องศาเซลเซียส

3.2 สามารถตั้ง Standby Temperature ได้ตั'งแต่ 40-100oC ช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์

4. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง (Status light) ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในระยะห่างจาก

ตัวเครื่องประมาณ 10 เมตร

5. รายละเอียดส่วนของการชัง่

5.1 ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 70 กรัม โดยอ่านละเอียด 0.001 กรัม และอ่านละเอียด 0.01% สำหรับค่า

ความชื'น

5.2 มีผลการวัดค่าซ้ำ (repeatability) ± 0.2% เมื่อปริมาณตัวอย่างเริ่มต้นมากกว่า 1 กรัม และ ± 0.05% เมื่อ

ปริมาณตัวอย่างเริ่มต้นมากกว่า 5 กรัม

5.3 สามารถปรับน้ำหนักเครื่องให้ได้มาตรฐาน โดยใช้ตุ้มน'ำหนักมาตรฐานขนาด 50 กรัม (External

Calibration Weight) เป็นอุปกรณ์เสริม

5.4 จานชั่ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํ่ำกว่า 90 มิลลิเมตร

6. ระบบการหาความชื'นจะประกอบด้วย

6.1 สามารถเลือกใช้โปรแกรมการให้ความร้อน (Heating mode) ไม่น้อยกว่า 2 แบบ คือ Standard drying

และ Gentle drying

6.2 สามารถตัั้งโปรแกรมการทำงานให้บันทึกภายในเครื่องได้ 1 โปรแกรม

6.3 สามารถเลือกให้เครื่องหยุดวิเคราะห์ความชื'นได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ คือ

6.3.1 เครื่องหยุดทำงานแบบอัตโนมัติ (Fully automatic) โดยเครื่องจะหยุดทำงานเมื่อน้ำหนักตัวอย่าง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

6.3.2 เครื่องหยุดทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic) โดยเครื่องจะหยุดทำงานเมื่อน้ำหนัก

ตัวอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ ซึ่งตั้งเป็นค่าน'ำหนักได้ตั้งแต่ 1-50 มิลลิกรัมต่อเวลา

5-300 วินาที หรือ 0.1-5%ของน'ำหนักตัวอย่างต่อเวลา 5-300 วินาที

                                            

Visitors: 204,610