การวิเคราะห์หาค่า COD

ค่า COD หมายถึง ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการ เพื่อใช้ในการ oxidize สารอินทรีย์ใน      น้ำเสียให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ   โดยที่สารอินทรีย์เกือบทั้งหมด (95-100 %) จะถูก oxidize โดยตัวเติมออกซิเจนอย่างแรง (Strong oxidizing agent) ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด ดังสมการที่ 1

 

   CnHaObNc + (n + a/4 - b/2 - 3/4c)O2                                 nCO2 + (a/2 - 3/2c)H2O+NH3…..(1)

 

                จะเห็นว่าสมการการเกิดปฏิกิริยาของ COD คล้ายกับ BOD คือสารอินทรีย์ในน้ำจะถูก oxidize จนได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ ต่างกันตรงที่ BOD นั้นใช้แบคทีเรียในการย่อยสลาย ส่วน COD ใช้ตัวเติมออกซิเจน (oxidizer) ดังกล่าวแล้ว โดยปกติค่า COD จะสูงกว่าค่า BOD ทั้งนี้เพราะสารอินทรีย์คาร์บอนจะถูก oxidize อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการดูดซึมทางชีวะ (biological assimilation) ของสารเหล่านั้น เช่น กลูโคส ลิกนิน เซลลูโลส โดยเฉพาะถ้าน้ำเสียนั้นมีสารอินทร์ที่ไม่สามารถถูก oxidize ทางชีวะปนอยู่ด้วย จะทำให้ค่า COD สูงกว่าค่า BOD มาก ในกรณีที่น้ำเสียมีสารอินทรีย์บางพวกเช่น straight-chain aliphatic compound, aromatic hydrocarbon, pyridine และ betaine ปะปนอยู่  ซึ่งสารเหล่านี้จะไม่ถูก oxidize ทางเคมี   ค่า COD จะน้อยกว่าค่า BOD อิออนของสารอินทรีย์บางตัว เช่น halogen (F-, Cl-, Br-), NO2-, S2- และ Fe2+ มีผลทำให้ค่า COD มีค่ามากกว่าความเป็นจริง การหาค่า COD จะรู้ผลในเวลาไม่เกิน 3 ชม. ดังนั้นจึงเหมาะในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเพราะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที และใช้ในการประเมินค่า BOD อย่างคร่าว ๆ   สามารถ Download ข้อมูลการวิเคราะห์ได้จากที่นี่

 

 Download

เครื่องวัดค่าซีโอดี COD meter

 • COD Reagent MERCK น้ำยาวิเคราะห์ค่าซีโอดี
  2,500.00 THB
  3,000.00 THB  (-17%)
 • HANNA HI93754A-25 น้ำยา COD Reagent LR (25 tests)
  2,900.00 THB
 • HANNA HI93754B-25 น้ำยา COD Reagent MR (25 tests)
  2,900.00 THB
 • HANNA HI93754C-25 น้ำยา COD Reagent HR (25 tests)
  2,900.00 THB
 • HI83399 เครื่องวัดค่าซีโอดี COD Meter HANNA
  65,000.00 THB
 • Kyoritsu ชุดทดสอบค่าซีโอดี COD HR (Chemical Oxygen Demand) 0-250mg/l
  0.00 THB
 • Kyoritsu ชุดทดสอบค่าซีโอดี COD LR (Chemical Oxygen Demand) 0-8mg/l
  0.00 THB
 • Kyoritsu ชุดทดสอบค่าซีโอดี COD MR(Chemical Oxygen Demand) 0-100mg/l
  0.00 THB
 • MERCK Move100 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง Colorimeter
  9.00 THB
 • MERCK Spectroquant® Prove 100 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง Spectrophotometer
  9.00 THB
 • MERCK Spectroquant® Prove 300 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง Spectrophotometer
  9.00 THB
 • MERCK TR320 เตาย่อยซีโอดี COD Reactor
  9.00 THB

 • BOD.gif
  การหาค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD)หลักการทั่วไปการวิเคราะห์หาค่าบีโอดี BOD เป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะทราบถึงปริมาณความสกปรกของน้ำเช่น น้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำทิ้งจากอาคาร...

 • สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส_SIMILAN_ขนาด_6.5_เมตรสระว่.jpg
  ค่าParameterของน้ำในสระว่าย(Swimming pool)ตามมาตรฐานของNational Spa & Pool Institute (NSPI) Minimum Ideal Maximum Free Chlorine, ppm 1.0 1.0-3.0 3.0 Co...

 • 25353823_10155316517009075_2059204857249592603_n.jpg
  การควบคุมค่า pH ในกุ้งจากข้อมูลการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ต่าง ๆ พอจะสรุปได้ชัดเจนว่า ถ้าพีเอชต่ำหรือสูงเกินไป จะมีผลต่อการเจริญเติบโต นอกจากนั้นปริมาณอัลคาไลน์ที่ต่ำและสูงเกินไป ยังมีผ...

 • fom_330_alt6.jpg
  การวัดคุณภาพน้ำมันทอด เมื่อเราใช้ไปหลายๆครั้งปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ และ สารโพล่าร์สารโพลาร์คืออะไรสารโพลาร์เป็นสารประกอบมีประจุที่เกิดขึ้นระหว่างการทอดอาหาร ปฎิกิริยาระหว่างอาหารกับสิ่ง...

 • หาความชื้นอาหารสัตว์.jpg
  ความชื้น (moisture content) เป็นค่าที่บ่งชี้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอาหาร เป็นสมบัติที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของอาหาร เนื่องจากความชื้นมีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหาร (food spoilage) โด...

 • ค่าPM2.5คือ.png
  ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษ...

 • Merck Prove100.jpg
  การวัดสีในน้ำทิ้งในหน่วย ADMI ADMI (American Dye Manufacturers Institute)เป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดค่าสี ที่ออกใหม่ในมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

 • what-causes-hard-water.jpg
  ความกระด้างของน้ำ (water Hardness) 1. สาเหตุที่ทำให้เกิดความกระด้างของน้ำ ความกระด้างของน้ำเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศรวมตัวกับน้ำฝนเกิดเป็น กรดคาร์บอนิก(carbonic acid) ซึ่ง...

 • haematocrit-5-638.jpg
  ค่า ฮีมาโตคริต haematocritค่า ฮีมาโตคริต haematocrit(Hct%)ฮีมาโตคริต( HCT หรือ Hct) หรือความเข้มข้นของเลือดเป็นการตรวจเพื่อหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเลือด มักเรียกทับศัพท์ว่าฮีมาโตคริ...

 • sfe-480x396.png
  กระบวนการสกัดแบบพิเศษที่ช่วยเก็บกักคุณสมบัติทั้งหมดของพืชให้อยู่ในสถานะที่บริสุทธิ์และปราศจากสารปนเปื้อนมากที่สุด: supercritical CO2 extractionสารสกัดพืชของกลุ่ม the P.E.S. complex...

 • กัญชา1.jpg
  กัญชา เป็นพืชในวงศ์ Cannabidaceae มี 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อยคือCannabis sativa, Cannabis indicaและCannabis rudealisสำหรับสายพันธุ์ที่พบมากในประเทศเทศไทยจะเป็นสายพันธุ์Cannabis sativaซ...

 • Biobase Class N 24 L.jpg
  Autoclaves ตามการใช้งานของมาตรฐาน EN13060:2004 การแบ่งประเภทของ Autoclaves ตามการใช้งานของมาตรฐาน EN13060:2004 — Class N : Non wrapped Solid instruments หมายถึงเป็นเครื่องที่ออกแบบ...
Visitors: 263,155