ประเภทของหม้อนึ่งแรงดันไอน้ำ Autoclave ตาม EN13060

Autoclaves ตามการใช้งานของมาตรฐาน EN13060:2004 

การแบ่งประเภทของ Autoclaves ตามการใช้งานของมาตรฐาน EN13060:2004 

— Class N : Non wrapped Solid instruments หมายถึงเป็นเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับการฆ่าเชื้อของเครื่องมือที่เป็นโลหะหรือของแข็งที่ไม่ห่อหุ้ม 

— Class B : Big (small) sterilizer. Means that all kind of medical devices can be sterilized.Solid, hollow, wrapped, porous, textiles. Incl. drying. หมายถึงเป็ นเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับการฆ่าเชื้อของเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิดที่สามารถทำการฆ่าเชื้อได้ไม่ว่าจะเป็น Solid, Hollow, Wrapped, Porous, Textile 

— Class S : Specified by the manufacturer. Minimum Class N + at leastone of items from Class B หมายถึงเครื่องที่ออกแบบมาเฉพาะแต่ละโรงงานโดยออกแบบมาฆ่าเชื้อเครื่องมือบางอย่างที่เครื่องแบบ Class N ฆ่าเชื้อไม่ได้แต่จะฆ่าเชื้อไม่ได้หมดเหมือนเครื่องที่เป็ น Class B

 

 

Visitors: 268,011