เครื่องสกัดแรงดันสูง Supercritical Fluid Extraction (SFE)

เครื่องสกัดแรงดันสูง Supercritical Fluid Extraction (SFE)

การสกัดแบบซุปเปอร์คริทิคอลฟลูอิด Super critical fluid textraction (SFE)

การสกัด Extraction  โดยการใช้สารในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันเหนือจุดวิกฤต ซึ่งจะมีสมบัติในการซึมผ่านของแข็ง
ได้เหมือนแก๊ส และสามารถละลายสารได้เหมือนของเหลว จึงใช้เป็นสารสกัดได้อย่างดี

ตัวอย่างของสารที่ใช้ เช่น ซุปเปอร์คริทิคอลคาร์บอนไดออกไซด์ (ค่าความดันวิกฤตเป็น 73.8 บาร์ และอุณหภูมิวิกฤตเป็น
31.1 องศาเซลเซียส) มีสถานะผสมระหว่างแก๊สและของเหลว ซึ่งมีสมบัติในการละลายสารพวกไม่มีขั้ว (Non-polar compound)

การนำมาใช้ประโยชน์

ในอุตสาหกรรมอาหารและยาใช้เพื่อสกัดสาร เช่น สารให้กลิ่นรส Flovoue agent สารให้สี Color agent น้ำมันหอมระเหย 
(essentail oil) คาเฟอีน  วิตามิน คอเลสเตอรอล เป็นต้น

สารสกัดที่ได้จากวิธีการนี้ มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคมากกว่าวิธีการสกัดโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ที่อาจ
ไม่สามารถแยกตัวทำละลายออกมาได้หมดโดยสมบูรณ์ จึงอาจทำให้มีตัวทำละลายตกค้าง

เราจำหน่ายและติดตั้งเครื่องสกัด Super critical fluid textraction (SFE) บริการรับซ่อมเครื่องสกัด Super critical fluid textraction (SFE) 

รับออกแบบเครื่องสกัด Super critical fluid textraction (SFE) ตามกำลังการผลิต


หลักการทำงานและจุดเด่น การสกัดแบบ Super Critical Fluid Extraction (Extraction CO2) 

โดยการใช้สารในสภาวะที่มีอุณหภูมิ และความดันเหนือจุดวิกฤต (Super Critical Fluid Extraction) ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการซึมผ่านของแข็งได้เหมือนแก๊ส และสามารถ ละลายสารได้เหมือนของเหลวจึงใช้เป็นสารสกัดได้อย่างดีตัวอย่าง ของสารที่ใช้เช่นซูเปอร์คริทิคอลคาร์บอนไดออกไซด์มีสถานะผสม ระหว่างแก๊สและของเหลวซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายสารพวกไม่มีขั้ว (Non-polar compound) การสกัดเริ่มจากการนำวัตถุดิบที่มีขนาด อนุภาคที่เหมาะสม บรรจุลงในถังสกัด ทำการปรับความดันและ อุณหภูมิให้เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้นๆอุณหภูมิและความดันในการสกัด จะต้องปรับให้สูงเกินจุดวิกฤตของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(ในกรณี ที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว) หรือตัวทำละลายอื่นที่ใช้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือตัวทำละลายอื่นที่ใช้จะกลายเป็นของไหล ยิ่งยวดวิธีนี้สามารถเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการสกัดได้โดยเพิ่ม ตัวทำละลายร่วม(Co-solvent)ลงไปจากนั้นจึงปล่อยสารสกัดออก ตามเวลาที่กำหนดจะได้สารที่ต้องการจากการสกัด เช่น น้ำมันหอม หรือสาระสำคัญทางยาติดอยู่ในภาชนะในอุตสาหกรรมอาหารและ ยาใช้เพื่อสกัดสาร เช่น สารให้กลิ่นรส (flavoring agent) สารให้สี (coloringagent)น้ำมันหอมระเหย(essentialoil) เป็นต้นสารสกัด ที่ได้จากวิธีการนี้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคมากกว่า วิธีการสกัดโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ที่อาจไม ่สามารถแยกตัว ทำละลายออกมาให้หมดโดยสมบูรณ์ จึงอาจทำให้สารสกัดที่ได้ ไม่บริสุทธิ์ต้องนำไปผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ต่อไป 

 

  

ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าจัดส่ง  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม/ฝ่ายขาย  Tel.0814675079

เครื่องสกัดแรงดันสูงอย่างยิ่งยวด Super critical fluid extraction (SFE)

 • เครื่องสกัดน้ำมันกัญชา Cannabis SFE เครื่องสกัดด้วยตัวทำละลายคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตยิ่งยวด
  0.00 THB
 • เครื่องสกัดน้ำมันกัญชา Cannabis SFE เครื่องสกัดด้วยตัวทำละลายคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตยิ่งยวด
  0.00 THB
  0.00 THB
 • เครื่องสกัดสารโดยใช้หลักการ Supercritical Fluid Extraction (SFE) และใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวเป็นตัวทำละลาย
  0.00 THB
 • เครื่องสกัดแรงดันสูงอย่างยิ่งยวด Super critical fluid extraction (SFE
  0.00 THB

                                                     

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 257,246